کارگران «میوه چین» در رشته های کشاورزی کمترین دستمزد را دارند- اخبار اقتصادی - اخبار تسنیم-عکس انواع میوه - عکس انواع میوه

کارگران «میوه چین» در رشته های کشاورزی کمترین دستمزد را دارند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم-عکس انواع میوه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در زمستان 97 بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان با رقم 770435 ریال به کارگر«بیلزن باغ» و کمترین متوسط مزد روزانه به کارگر«میوه چین» با رقم 57330 ریال،اختصاص داشته است.

همچنین در بین زنان، بیشترین و کمترین مزد روزانه به ترتیب به کارگر«میوه چین» با رقم 419886 ریال و کارگر «نشاکار» با رقم 399112 ریال، اختصاص دارد.

 با توجه به درصد تغییرات متوسط مزد روزانه مردان کارگر در زمستان 97 نسبت به فصل مشابه سال قبل، مشاهده می گردد که متوسط مزد روزانه کارگران مرد«نشاکار»بیشترین افزایش و متوسط مزد روزانه کارگران مرد « نهرکش و مرزبند» کاهش داشته است، این در حالی است که بیشترین افزایش در متوسط مزد روزانه کارگران زن در زمستان 1397 نسبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به کارگران زن» نشاکار» بوده است.

قابل ذکر است در زمستان 97، متوسط مزد روزانه مردان در تمام مشاغل منتخب کشاورزی به جز « نهرکش و مرزبند» افزایش داشته است. از سوی دیگر این افزایش مزد برای زنان، در تمام مشاغل منتخب کشاورزی مشاهده می شود.

 با توجه به متوسط مزد مشاغل منتخب کشاورزی در استان های کشور در زمستان 97، بالاترین متوسط مزد برای مردان مربوط به کارگر«میوه چین» در استان آذربایجان شرقی با تقریباً 1330000ریال و پایین ترین متوسط مزد مربوط به کارگر «نهرکش و مرز بند» در استان خراسان جنوبی با تقریباً 300000 ریال، بوده است.

 از سوی دیگر در زمستان 97، بالاترین و پایین ترین متوسط مزد برای زنان در بین استان های کشور، به ترتیب مربوط به کارگر«میوه چین» در استان اصفهان با تقریباً 800000 ریال و کارگر « میوه چین» در استان خراسان رضوی با تقریباً 25000 ریال می باشد.

 بررسی شکاف جنسیتی مزد در زمستان 97 نشان می دهد که بیشترین شکاف مذکور به مانند زمستان 96 به کارگر «وجین کار و تنک کار» تعلق داشته است. از سوی دیگر کمترین شکاف جنسیتی مزد در زمستان 97 به کارگر«میوه چین» اختصاص دارد.

 بررسی ها  نشان می هد که شکاف جنسیتی مزد در زمستان 97 در بین مشاغل منتخب بخش کشاورزی در مناطق روستایی، نسبت به زمستان 96 افزایش داشته است که بیشترین افزایش شکاف مذکور در زمستان 97 نسبت به زمستان 96 مربوط به کارگر «نشاکار» می باشد.

 انتهای پیام/

 

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار